មន្តអាគមស្នេហ៌
ចាកថាលក់ដូរអោយដាច់
ការបញ្ចុះព្រះពុទ្ធរូប
បុរស​ម្នាក់​ប្ដឹង​ប្រពន្ធ​បាន​ជោគជ័យ​ចំពោះ​ការ​បង្កើត​កូន​មុខ​អាក្រក់
សន្សឹម​កុំ​បំបោល ក្រែង​ពុំ​ដល់​ដូច​ប្រាថ្នា

ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ