ឯកសារប្រេីប្រាស់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រេីសតាំងតំណាសរាស្ត្រ នីតិកាលទី៦ ឆ្នាំ២០១៨