មន្តអាគម ស្នេហ៏

img_8093


មន្តស្នេហ៍ព្រះគ្រូ
ន អ ម សត្ថា យយ។៚ (សូត្រ ៧ ចប់អត់ដង្ហើម)

មន្តស្នេហ៍សារិកា

ឧម សារិកា អហំ សារិកា ឱ្យទាន់ចិត្តអញ សារិកា 

ឯហិ ម ម។៚ (សូត្រ ៧ ចប់ ជ្រងសក់បីដងរួចចាំទៅនិយាយជាមួយគេ)


មន្តស្នេហ៍មណីចិន្តា

នយំ បុរិសោ ន ចិត្តំ កាថេ មិហំម ឯហិ ចិត្តំ ឆសា មអឧ បថមំ វជ្ជព ឥធា គតេ កុថយន្តិ សិវំ មឧ ទថទំ សត្ថា ម បិយំ ចិត្តំ សយំ ន។៚ (សូត្រតាមកម្លាំងថ្ងៃ)


មន្តស្នេហ៍មេត្តាមហានិយម

ន មេត្តា ម ករុណា ពុ មេត្រី ទ្ធា ប្រណី យ អាសូរ។៚ (សូត្រ ៧ ចប់)


មន្ដស្នេហ៍មេត្តាមហានិយម

ម មេត្តា ច មហារាជា សព្វស្នេហា ច បូជិតំ 

ឧ អ មេត្តា ច មហារាជា សព្វស្នេហា ច បូជិតំ 

ឧ មេត្តា ច មហារាជា សព្វស្នេហា ច បូជិតំ 

ពុប្រណី ទ្ធាឥន្ទន នមោយ មហំ សំមិ។៚ (សូត្រ ៣ ចប់)

មន្តស្នេហ៍មេត្តាមហានិយម

មេទី១៖

នយំ បុសរិសោ ន ចិត្តំ កាថេ មិហំម ឯហិ ចិត្ដំ ឆសា មអឧ បថមំ វជ្ជព ឥធា គតេ កុថយន្តិ សិវំ មឧ ទថទំ សត្ថា ម បិយំ ចិត្តំ សយំ ន។៚ (សូត្រ ៣ ចប់)

មេទី២៖

នយំ បុសរិសោ ន ចិត្ដំ កាថេ ហំមិ មម ឯហិ ចិត្ដំ ឆសា មអឧ បថមំ វជ្ជព ឥទំ គតេ កុថយន្ដិ សយំន ទថទំ សត្ថា ម បិយំ ចិត្ដំ សយំ។៚ (សូត្រ ៣ ចប់)

មេទី៣៖

សតិ ន ចេវ សព្វេ តេ អវុណោនិ ច ភ គ ភ គា វិចនានិ លោមំ ហមេ នផុស្សន្តិ ភវសនា ភហំ សន្តា ផគយានិ តិនិយានិ។ សព្វេ ជនា ពហូជនា ជនា ចិត្តំ បិយំ មម។សព្វេ បុរេន្តុ សង្កប្បា ចន្ទោ បណ្ណរសោ យថា មនីជោតិ រសោ យថា។៚ (សូត្រ ៣ ចប់)


មន្ដស្នេហ៍ក្រឡេកញញឹម

មេទី១៖

ឱម្មៈឆឹមៗ ក្រឡេកញញឹម ឱម្មៈសិទ្ធីស្វាហ: នពោប្រឹម មោពោព្រាយ ពុទ្ធក្អាកក្អាយ ឯហិ មម ឯហិ មម។៚ (សូត្រ ៣ ចប់)

មេទី២៖

ឱម្ម:ឆឹមៗ ឱម្មៈខ្វាន់ៗ អូម្ម រេវៗ។៚ (សូត្រ ៣ ចប់)

មេទី៣៖

ឱម្ម:ឆឹមៗ ឱម្ម:ខ្វាន់ខ្វាន់ (ឈ្មោះ) ឱម្មៈ ឯហិ ឯហិ មម។៚(សូត្រ ៣ ចប់) 


មន្ដស្នេហ៍ស្តេចសារិកា

ពុទ្ធោ រាជសីហោ ម អ អញរាជសីហព្រំបគូ ព្រំបគោ ហូតិ ន មេត្តា ទើបអញ្ជើញមន្ដស្នេហ៍ស្ដេចសារិកាកែវមាស កែវអ្ហើយខ្លួនខ្ញុំអ្ហើយ ល្អបីដូចព្រះទ្រង់ ទ្រង់ខ្ញុំអ្ហើយ ល្អបីដូចព្រះច័ន្ទពេញបូរមី ក្មេងចាស់ប្រុសស្រី ក្រឡេកឃើញអញរត់មកចោមរោម រួមរ័កស្នេហានៃអង្គអញឯហិ ឯហិ មម។៚(សូត្រ ៣ ចប់)


មន្ដស្នេហ៍អណ្តាតសត្វកវឹក (ច្រៀងពីរោះ សូត្រធម៌ពីរោះ និយាយពីរោះ អ្នកស្ដាប់យើងស្រឡាញ់យើងជាទីពេញចិត្ត)

ធុបំ អំករោមិ ធុបំ អំករោមិ ធុបំ អំករោមិ ករ វិកោ វិវន្ដស្មឹ បូជិតំ ជីវ្ហោនមារំ ឆព្រំពុទ្ធបារមី យោ ករវិកំ បិយំ មម។៚(សូត្រ ៣ ចប់)


មន្តស្នេហ៍សត្វកវឹក

ករវិក កេសរោ ករអូត្តំ។ (សូត្រ ៧ ចប់)

មន្ដស្នេហ៍សារិកាលិនថោងឈ្មោល-ញី (ស្នេហ៍មុខ)

ឈ្មោល៖

ន អញអ្ហើយពេជ្រពន់ បន្ទន់ចិត្ត (ឈ្មោះ) ពុទ្ធរត់រក ទ្ធាយំតាម(អញ) ទើបអញជាគ្រូហៅនាងសារិកាលិនថោង ជាស្ដេច ស្នេហ៍មុខ អញឱម្ម: ករោអ ទើបអញជាគ្រូហៅនាងសារិកាលិនថោង ជាស្ដេចស្នេហ៍មុខ អញឱម្ម: ករោឧ។៚

ញី៖

ន អញអ្ហើយរលួយ មោពេជ្រពន់បន្ទន់ចិត្ត (ឈ្មោះ) ពុទ្ធរត់រក ទ្ធាយំតាម (អញ) ទើបអញជាគ្រូហៅនាងសារិកាលិនថោង ជាស្ដេចស្នេហ៍មុខអញ ឱម្មៈករោអ ទើបអញជាគ្រូហៅនាសារិកាលិនថោង ជាស្ដេចស្នេហ៍មុខអញ ឱម្មៈ ករោឧ។៚ (សូត្រទាំងពីរមេ ‘ឈ្មោល-ញី’ ៣ ចប់)


មន្ដស្នេហ៍សារិកាលិនថោង

ន ម អ ឧ មហាមេត្តា ស្ដេចសារិកាលិន ថោង (ឈ្មោះ) អ្ហើយក្រឡេកឃើញអញ ចាប់ចិត្តប្រតិព័ទ្ធស្នេហា ឱម្ម: សិទ្ធីស្វាហ:។៚ (សូត្រ ៧ ចប់)


មន្តស្នេហ៍ផ្ការំចេក

ឱម្មៈ អង្គអញអើយ បីដូចផ្ការំចេក អ្នកផងក្រឡេកមកមើលអង្គអញ ឱម្មៈ សិទ្ធី ស្វាហៈ។៚ (សូត្រ ៧ ចប់)


មន្តស្នេហ៍អថាន់ (សម្រាប់ទប់គេដាក់ស្នេហ៍លើយើង)

ម អ ឧ ចិត្តំ នំ ចិត្តំ និ ចិត្តំ ន ចិត្តំ ន ចិត្តំ ម ចិត្តំ អ ចិត្តំ ឧ ចិត្តំ។៚ (សូត្រ ៧ ចប់)


មន្តស្នេហ៍អថាន់ (អោយគេចាប់ចិត្តប្រតិព័ទ្ធ)

នំ ចិត្តំ និ ចិត្តំ ន ចិត្តំ ន ចិត្តំ ចិត្តំ ម ចិត្តំ អ ចិត្តំ ឧ ចិត្តំ ចិត្តំ (ឈ្មោះ) ស្រឡាញ់អញជាគ្រូ ឯហិ មម ឯហិ មម។៚(សូត្រ ៧ ចប់)


មន្តស្នេហ៍ប្រលោមកាយបន្ទន់ចិត្ត

ពហូសុរិយំ បមុច្ចសិសា ច លោការនុបក ពហូសុរិយំ បមុច្ចសិសា ច លោការកម្មំ បកាមយំ។៚ (សូត្រ ៧ ចប់)


មន្តស្នេហ៍បន្ទន់ចិត្ត

ឯ ស ព គាថាយំ បញ្ច ពន្ធំ ឯហិ មម ឯហិ មម។៚(សូត្រ ៧ ចប់)


មន្តស្នេហ៍បន្ទន់ចិត្ត

មេទី១

ន ម អ ឧ មហាមេត្តា មហាអាណិត។៚ (សូត្រ ៣ ចប់)

មេទី២

ពុទ្ធំបន្ទន់ចិត្ត ធម្មំបន្ទន់ចិត្ត សង្ឃំបន្ទន់ចិត្តឯហិ ចិត្តំ បិយំ មម នហិ ចិត្តំ បិយំ មម។៚ (សូត្រ ៣ ចប់)


មន្តស្នេហ៍សំលេង

ឧ ម សំលេងអញហោង សូរដូចរគាំងស្រែកឡើង ភ័ន្តភាំងទាំងចាស់ទាំងក្មេង គេចូលទៅដេកដំណេកគេហោង ឮពាក្យអញអឺងកងពីរោះសោះសារ អញពោលបណ្តូល បណ្ដូលសោះសារ ឮពាក្យអញកាលណា ពីរោះលើសលន់ ឯហិ មម។៚(សូត្រ ៣ ចប់)


មន្តស្នេហ៍សំឡេង

ឧ ម អង្គពណ្ណរាយ កំចាយព្រះអាទិត្យ គិតមកអញជាកូនស្តេច ឧ ម អង្គអញអ្ហើយ សំបុររឹងបីដូចដែក សម្រែករាជសីហ៍មាត់អញចេញស្តីបង្ក្រាបសត្រូវ ឱម្មៈ សិទ្ធី ស្វាហៈ។៚(សូត្រ ៣ ចប់ រួចយកជើងស្តាំគោះដីបីដង)


មន្តស្នេហ៍ប្រមូលប្ដីប្រពន្ធដែលបាក់បែកគ្នាឲ្យស្រឡាញ់គ្នាវិញ
 

នមេត្តា មោករុណា ពុរត់រក ទ្ធាអាល័យទើបខ្ញុំនិមន្តផ្កាបី ស្ដីហៅស្រីរ័ត្ន អញប្រើផ្កាទៅ ផ្កាអើយប្រញាប់ បើបានការហើយ ផ្កាវិលឲ្យឆាប់ ដូចពាក្យបងផ្ដាំ សូមស្រីខ្មៅក្រឡេកញញឹម ឲ្យបងសង្ឃឹម ប្រើបានដូចចិត្ត អញហៅឈ្មោះណា អញហៅឈ្មោះ (…) នេះមកដូចចិត្តបំណងនវើយឆាប់មក កុំឈប់ មោឃើញម្លប់កុំជ្រក ពុវើយឆាប់មក ទ្ធាវើយអាល័យ យកុំបីរសាយបានឡើយ។៚ (សូត្រ ៧ ចប់)

(មន្តនេះចម្លងតាមក្បួន មហាផ្លាង ឌឹម ជាគ្រូវេទមន្ដខ្មែរមួយរូបដ៏ល្បី នៅវត្តកោះប៉ែន ធ្លាប់ប្រើស័ក្ដិសិទ្ធ។ 

បណ្ដាំគ្រូ

 លាបក្រមួន ទឹកអប់ លើសក់មុខចិញ្ចើម។ លំដាប់រៀបគ្រូមុនធ្វើ ផ្កាឈូក៥ ឬ ផ្កាផ្សេងៗទៀតក៏បាន ទៀន៥ ធូប៥ បារី៥ ស្លា៥ ម្លូ៥ ស្លាធម៌ដូង ១គូ បាយសី ១គូ ទឹកអប់ឆ្វេង-ស្ដាំ ក្រណាត់ស ១ អាវ ប្រាក់ពីដើម ៥០០ រៀល។ ហាមផ្ដាច់ មិនឲ្យយកទៅធ្វើព្យាបាទគេដាច់ខាត បើជួយសង្រ្គោះគេបាន)។


មន្ដសេ្នហ៍ចងចិត្តមនុស្សប្រុស-ស្រី

ពុទ្ធំ ពហូជនានំ ឯហិ ចិត្តំ ឯហិ មនុស្សានំ ឯហិលាភំ ឯហិ មេត្ដា ជម្ពូទ្វីបេមនុស្សានំ ឥត្ថីយោ បុរិសោ ចិត្តំ ពន្ធំ ឯហិ។៚(សូត្រ ៧ ចប់)

(នេះជាមន្តសេ្នហ៍ចងចិត្តមនុស្សប្រុសស្រីទាំងឡាយ ចូលមកស្រឡាញ់ នាំលាភមកឲ្យយើង។ បើអ្នករកស៊ីលក់ ដូរឬប្រកបកិច្ចការរកស៊ីមុខរបរផ្សេងៗឲ្យធ្វើទឹកមន្តលុបមុខ ប្រោះព្រហ្មឥវ៉ាន់លក់ដូរ ម្យ៉ាងទៀតសែកក្រមួនក៏បាន។ ធ្វើម្យ៉ាងទៀត ទឹកមន្តប្រក់ព្រហ្មក្បាលយានយន្ត យានជំនិះ ចេញរកស៊ីនឹងមានលាភចូល)។

ប៉ុន្តែ! ទោះបីជាមានបាលីកំពូលៗស្នេហ៏យ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រសិនបើ លោក អ្នក ប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ គ្មានបារមីអង្គណានិមន្តមកជួយទ្បើយ?៕

អត្ថបទថ្មីៗ

ចំនួនអ្នកទស្សនា

ថ្ងៃនេះ​ 584 នាក់

ម្សិលមិញ 667 នាក់

សរុប 854036 នាក់